legal

Antivirus C

Za červen až srpen 2020 mají vybraní zaměstnavatelé nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které odvádí za své zaměstnance. Tato podpora zaměstnavatelů je součástí státního programu na ochranu pracovních míst a prevenci zvyšování nezaměstnanosti. Odpuštění pojistného bylo zavedeno zákonem č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „Zákon“). Zkráceně je však tato podpora zaměstnavatelům označována jako Antivirus C.

Kdo má na podporu nárok?

Nárok na prominutí pojistného za měsíc červen, červenec a srpen (každý měsíc se posuzuje samostatně!) mají zaměstnavatelé,

 

Jak se podpora realizuje?

Jelikož podstatou podpory v programu Antivirus C je odpuštění odvodů (24,8 % z vyměřovacího základu), stát zaměstnavatelům peníze neposílá. Nejedná se tak o přímou finanční podporu. Zaměstnavatelé, kteří splní výše uvedené podmínky, odvedou státu nižší částku na odvodech pojistného.

Podpora se realizuje tak, že zaměstnavatel sám vypočítá snížený vyměřovací základ za daný měsíc a předloží příslušné okresní správě sociálního zabezpečení přehled o výši pojistného a snížené pojistné odvede.

Co se komu víc vyplatí?

Podporu z programu Antivirus C (odpuštění pojistného) zaměstnavatelé nemohou kombinovat s podporou z programu Antivirus v režimu A a B (příspěvky na náhrady mezd vyplacených zaměstnancům z důvodu překážek v práci). Každý zaměstnavatel, který má nárok na obě formy podpory, si tak bude muset vyhodnotit, který režim programu Antivirus je pro něj vhodnější.

S velkou mírou zobecnění se dá říct, že pokud je většina zaměstnanců „na překážkách v práci“, bude pro zaměstnavatele výhodnější podpora v režimu A či B. Pokud již však zaměstnavatel má pro většinu zaměstnanců práci, pravděpodobně pro něj bude vhodnější nárokovat odpuštění odvodů pojistného v režimu C.

Na co si dát pozor?

V praxi se ukazuje, že zřejmě nejproblematičtější je otázka, za které zaměstnance a v jaké výši lze odpuštění pojistného uplatnit.  Pokud bude pracovní poměr zaměstnance trvat k poslednímu dni kalendářního měsíce a zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě (výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu ust. § 52 a) až c) zákoníku práce), nezahrne se vyměřovací základ tohoto zaměstnance do vyměřovacího základu zaměstnavatele, avšak jen do výše 1,5násobku průměrné mzdy (52 253 Kč). Podle konkrétní situace tedy může být vyměřovací základ zaměstnavatele snížen až na nulu, což znamená, že zaměstnavatel jako poplatník neodvádí žádné pojistné.

Důležité taky je, že pojistné se odpouští jen za zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy, tedy nikoliv za tzv. dohodáře, nebo např. za jednatele pobírající pouze odměnu za výkon funkce jednatele.

Dalším velmi důležitým aspektem této podpory je, že snížení pojistného nelze uplatnit zpětně, tedy poté, co už zaměstnavatel (který má na podporu nárok) přehled předložil a odpuštění pojistného neuplatnil. Jinými slovy: pokud zaměstnavatel nárok sám neuplatní a vyměřovací základ si nesníží, nemá možnost to zpětně napravit. Pokud však nastane situace opačná a zaměstnavatel si sníží vyměřovací základ více než měl, musí podat nový přehled, kde svou chybu napraví.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close