legal

Chystané změny v občanském zákoníku

Dne 18.11.2016 byl po projednání v Poslanecké sněmovně doručen Senátu návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a zákony související (sněmovní tisk č. 642/0). Pokud bude novela přijata v podobě, ve které jí odsouhlasila Poslanecká sněmovna, bude mít dopad nejen do oblasti občanskoprávních vztahů, ale i do vztahů pracovně a obchodněprávních. Podobu níže nastíněných a vybraných změn však nelze vzhledem k neukončenému legislativnímu procesu chápat za definitivní.

Návrh počítá především se znovuzavedením zákonného předkupního práva, které bylo novým občanským zákoníkem zrušeno k 01.01.2015 a jehož opětovné zakotvení do zákona bylo velice diskutovaným tématem. Předkupní právo by se pak mělo týkat pouze převodu spoluvlastnického podílu k nemovité věci, a to za předpokladu, že se nebude jednat o převod osobě blízké.

Přinejmenším jako překvapivou pak lze shledat část návrhu týkající se dohody o srážkách ze mzdy, neboť má dojít ke zrušení hranice pro výši srážené částky. Smluvní strany by si tak v budoucnu mohly ujednat srážku ze mzdy i vyšší, než je polovina mzdy zaměstnance. Tím však nebudou dotčeny jiné právní předpisy, které určitým způsobem upravují nezabavitelné části mzdy a výši srážky ze mzdy tak omezují.

Mezi další chystané změny patří mimo jiné i úprava formy plné moci pro zastupování společníka na valné hromadě společnosti či úprava přípustné výše jistoty v souvislosti s nájmem bytu. Nově by také mělo být postaveno najisto, že nabytí obchodního či družstevního podílu do společného jmění manželů nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close