legal

Dohoda o provedení práce vyloučena z nekolidujících zaměstnání

Jak jsme vás již v průběhu měsíce července 2017 informovali, došlo dne 29.07.2017 ke změně některých ustanovení zákona o zaměstnanosti, a to zákonem č. 206/2017 Sb. Vedle podstatných změn týkajících se agentur práce, jež byly předmětem e-servisu ze dne 19.07.2017, bylo zasaženo i do právní úpravy nekolidujících zaměstnání.

Nekolidujícím zaměstnáním je třeba rozumět takové zaměstnání, které není překážkou tomu, aby byla daná osoba zároveň vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Do doby přijetí shora specifikované novely bylo možné být v evidenci uchazečů a vykonávat práci v pracovním nebo služebním poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (v současnosti 5.500,- Kč), nebo vykonávat práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Novelou však došlo k vyjmutí dohody o provedení práce z nekolidujících zaměstnání a existence takovéto dohody je tedy již za současného právního stavu překážkou vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud zaměstnanec uzavřel dohodu o provedení práce ještě před 29.07.2017, má nyní do 29.10.2017 časový prostor na odstranění závadného stavu, a to např. uzavřením dohody o pracovní činnosti či pracovní smlouvy za výše uvedených podmínek namísto již zmíněné dohody o provedení práce.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close