legal

Kontroverzní novela zpřísňující agenturní zaměstnávání nabývá účinnosti

Dne 29. července 2017 nabývají účinnosti vybrané části zákona č. 206/2017 Sb., které významně mění činnost agentur práce a podmínky zprostředkování zaměstnání. Novela, která byla přijata přes velký odpor malých a středních agentur práce, zavádí především tyto podstatné změny:

Žadatelé o povolení ke zprostředkování zaměstnání osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele jsou nově povinni složit na účet generálního ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500 000 Kč. Stávající agentury práce musí kauci 500 000 Kč složit do 29. října 2017, v opačném případě jim marným uplynutím lhůty zanikne udělené povolení.

Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat již pouze v pracovním poměru s pracovní dobou nejméně 20 hodin týdně (s výjimkou odpovědných zástupců, kteří jsou současně statutárními orgány agentur práce). Stávající agentury práce jsou povinny upravit svůj vztah s odpovědným zástupcem nejpozději do 29. října 2017.

Zastřené zprostředkování zaměstnání spočívající v pronájmu pracovní síly, aniž by byly dodrženy podmínky zákona o zaměstnanosti (např. na základě smluv o dílo), se stává novým přestupkem, za který lze uložit agentuře práce pokutu ve výši až 10 000 000 Kč, vždy nejméně však 50 000 Kč.

Samotné uživatele lze nově sankcionovat pokutou ve výši až 1 000 000 Kč, pokud nezajistí, že dohoda o dočasném přidělení zaměstnance s agenturou práce bude obsahovat úplné a pravdivé informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele (zvyšuje se tedy odpovědnost uživatele za skutečnost, že na jeho pracovišti není dodržováno, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance). Pokuta ve výši až 1 000 000 Kč hrozí uživatelům také tehdy, pokud nezajistí, aby zaměstnanec agentury práce nebyl přidělen u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo u něhož v témže kalendářním měsíci konal práci na základě přidělení jinou agenturou práce.

Novela dále přináší možnost odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturám práce, které po dobu nejméně 2 let nepřidělí žádného zaměstnance k výkonu práce či které poruší nově zaváděné povinnosti v zákoníku práce.

Jako pozitivum novely je vnímáno, že napříště bude již jen jeden druh povolení ke zprostředkování zaměstnání, a nebude tak rozlišováno mezi zaměstnáním na území ČR, zaměstnáním do zahraničí či zaměstnáním cizinců. Odpadne též povinnost agentur práce každé 3 roky žádat o nové povolení, neboť pokud agentura práce podá před uplynutím platnosti předchozího povolení další žádost, bude jí uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání již na dobu neurčitou.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close