legal

Možnost odkladu splátek úvěrů

V současné době hrozí dramatický nárůst prodlev se splácením úvěrů, peněžitých zápůjček a dalších obdobných finančních služeb v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných vládních opatření. Někteří věřitelé, především banky, již začaly umožňovat svým dlužníkům odklad nebo jinou úpravu splátek úvěrů a to na základě individuálně podaných žádostí. Nejedná se však o standardní praxi na celém úvěrovém trhu, navíc přístup a podmínky jednotlivých věřitelů se liší.

V souladu s evropským trendem vláda ČR předložila dne 02. 04. 2020 poslanecké sněmovně návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon o úvěrovém moratoriu“), který upravuje možnost půlročního odkladu splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020. Dne 17. 04. 2020 již návrh zákona schválil Parlament ČR, nyní se čeká na podpis prezidenta a vyhlášení ve sbírce zákonů.

Základní parametry zákona o úvěrovém moratoriu jsou následující:

Kdo a jak může využít odklad splátek?

Pokud jsou splněny i níže uvedené podmínky (zejména typ úvěru), může o odklad splátek požádat jakákoliv osoba, která sjednala úvěr před 26. 03. 2020, a to bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitele, nebo ekonomicky aktivní subjekt jako jsou drobní živnostníci, osoby se svobodným povoláním, malé či střední podniky, velké firmy, či jiné podnikající právnické osoby.

Odklad splátek se nepoužije automaticky. Dlužník musí věřiteli oznámit, že zákonné možnosti využívá. Typicky takové oznámení bude dlužník zasílat písemně, a to buď poštou, datovou schránkou, nebo třeba emailem s ověřeným podpisem. Další způsoby mohou určit samotní věřitelé (nejčastěji banky), kteří mají ze zákona povinnost určit alespoň jeden snadno přístupný způsob oznamování s využitím prostředků komunikace na dálku. Proto lze doporučit, aby se dlužníci před odesláním oznámení spojili (přes webové stránky, telefonicky, emailem…) se svým věřitelem a zjistili, jaký jednoduchý způsob odeslání určil. Některé banky například umožňují oznámení podat přes internetové bankovnictví.

V oznámení dlužník musí uvést (i) své identifikační údaje, (ii) jednoduché prohlášení o tom, že využívá možnosti využití ochranné doby z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, a (iii) identifikaci úvěru, kterého se žádost týká (pokud není uvedeno, platí, že se oznámení týká všech úvěrů u tohoto věřitele). Pokud dlužník v oznámení udělá chybu, věřitel ho musí vyzvat k jejímu odstranění.

U jakých úvěrů lze využít možnosti odkladu splátek?

Zákon se použije pouze na úvěry, které byly sjednané a současně čerpané před 26. březnem 2020. Úvěrem se dle zákona rozumí jakýkoliv úvěr, odložená platba, peněžitá zápůjčka či jiná obdobná finanční služba, který je buď:

  1. zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci (tedy typicky hypotéční úvěry);
  2. účelově určený ke koupi či výstavbě nemovitosti, úhradě za převod družstevního podílu (tedy „koupi družstevního bytu“), změně stavby, nebo splacení úvěru poskytnutého na jeden z vyjmenovaných účelů;
  3. poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.

Zákon o úvěrovém moratoriu se naopak nepoužije například tehdy, pokud je dlužník v prodlení se splácením delším než 30 dní (k 26. 03. 2020), pokud je úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem, pokud jde o tzv. kontokorent, operativní leasing, kreditní karty, revolvingové úvěry, nebo pokud jde o nájem věci, u kterého není sjednána povinnost pronajatou věc koupit.

Na jak dlouho lze splátky odložit, a jaké to má důsledky?

Splátky úvěrů, na které se zákon vztahuje, lze odložit po dobu trvání tzv. ochranné doby. Ta trvá od prvního dne prvního měsíce poté, co dlužník věřiteli oznámí, že hodlá využít moratoria na splátky do 31. října 2020, popřípadě do 31. července 2020 v případě, že dlužník v oznámení bance uvede, že hodlá moratoria na splátky využít jen do konce července. Pokud dlužník v oznámení datum neuvede, použije se delší ochranná doba. Pokud tedy dlužník oznámení zašle do konce dubna, trvá ochranná doba od 01. května do 31 října.

Zcela zásadní pro začátek běhu ochranné doby je výše popsané oznámení dlužníka. Pokud dlužník oznámení věřiteli nezašle, ochranná doba neběží. Zákon se tak nepoužije automaticky na všechny úvěry, je třeba, aby dlužník aktivně jednal!

O délku ochranné doby se zejména prodlužuje doba trvání úvěru a odhádá se placení splátek. Jinými slovy se o dobu trvání ochranné doby posune celý splátkový kalendář. Je však důležité upozornit, že za dobu ochranné doby se stále platí úrok. Podnikatelé platí úrok v původní výši. U spotřebitelů se úrok po dobu ochranné doby sníží na výši odpovídající repo sazbě vyhlášené ČNB (od 27.03.2020 ve výši 1,00 %) zvýšené o 8,00 %. Úroky se u spotřebitelů tak budou snižovat na stanovenou úroveň pouze tehdy, pokud jsou vyšší, než 9 %. Pokud byl sjednán úrok nižší, tak nadále platí sjednaná výše.

Zákon upravuje způsob přirůstání úroku tak, že pokud je sjednáno splacení dluhu jednorázově, je i úrok naběhlý za trvání ochranné doby splatný jednorázově v termínu, který vyplynul z posunutého splátkového kalendáře.

Pokud je dluh splácen ve splátkách, tak právnické osoby (firmy) musí úrok platit v původních termínech, nehledě na běh ochranné doby. Fyzické osoby (lidé) úroky přirostlé během trvání ochranné doby zaplatí po uplynutí ochranné doby tak, že tato částka přibude jako další platba ke splátkovému kalendáři s tím, že nesmí být vyšší, než stanovená např. měsíční splátka. Pokud by vyšší byla, přidá se do aktualizovaného splátkového kalendáře více než jedna splátka navíc.

 

ÚLEVY V PLACENÍ ZÁLOH ZA ENERGIE

Také řada dodavatelů energií přistoupila k opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19, které mají za cíl ulehčit odběratelům negativně ovlivněným současnou situací. Například největší dodavatel energií ČEZ již 16. března oznámil, že v odůvodněných případech povolí odklad plateb až o tři měsíce. Zároveň ČEZ dočasně přestal vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u zákazníků, kteří jsou kvůli epidemii v prodlení s placením. O odklad již dle zástupců ČEZu požádalo tisíce odběratelů. K obdobným opatřením přistoupili také další dodavatelé, jako například Innogy, PRE, E.ON nebo Bohemia Energy, kteří hlásí desítky až stovky přijatých žádostí denně.

Dle dostupných informací dodavatelé přistupují k žádostem o odklad či snížení záloh individuálně, a zkoumají, jestli je odběratel skutečně současnou mimořádnou situací výrazně ovlivněn. Dodavatelé také zohledňují platební morálku odběratele v minulosti.

Jelikož stát (zatím) v oblasti dodávek energií nevydal žádná mimořádná opatření, je postup dodavatelů zcela individuální. Proto je pro konkrétní informace nutné kontaktovat Vašeho dodavatele, který Vám poskytne více informací.

 

V případě doplňujících dotazů se na nás neváhejte obrátit!


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close