legal

Náhrada škody způsobené opatřeními vlády v době vyhlášeného nouzového stavu

Je nepochybné, že řadě podnikatelů vzniknou v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními vlády významné škody. Zákon o krizovém řízení na takové situace pamatuje a upravuje odpovědnost státu za škody, které v důsledku krizových opatření vznikly. V tomto článku Vám toto téma přiblížíme.

Zákon výslovně upravuje, že (cit.): Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Tato odpovědnost státu je přitom tzv. objektivní, tedy není rozhodné, jestli stát škodu zavinil. Stačí, že vznikla v důsledku přijatých krizových opatření.

V současné době se mezi právníky vedou debaty o tom, jestli je součástí nahrazované škody i ušlý zisk. Dle našeho názoru tomu tak skutečně je a bude možné od státu přinejmenším požadovat i náhradu ušlého zisku.

Nárok na náhradu škody je třeba uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se podnikatel o škodě dozví. Pokud nebude nárok v této lhůtě u správného orgánu uplatněn, právo na náhradu škody zaniká. Je tedy nutné konat obezřetně a bez zbytečných prodlev.

Již nyní klientům doporučujeme, aby shromažďovali jakékoliv dokumenty či jiné důkazy dokládající vznik škod, které jsou důsledkem krizových opatření přijímaných vládou či jinými orgány výkonné moci. Buďte proto důslední a shromažďujte veškeré dokumenty, které vzniklou škodu mohou prokázat.

Aktuálně debatované změny 

Od dubna probíhalo „prodloužení“ všech březnových vládních krizových opatření opatřením Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nešlo však o prodloužení termínu původních opatření vlády, ale o převzetí (v zásadě shodného) textu do zcela nového opatření Ministerstva zdravotnictví. Vláda následně vzala toto opatření ministerstva zdravotnictví pouze na vědomí. Důvod změny postupu vláda v podstatě ani nezakrývala. Vše nasvědčuje tomu, že vláda tak postupovala, aby se stát vyhnul náhradě škody osobám, které tato opatření zasáhla. Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž žádnou úpravu o náhradě škody srovnatelnou s tou v zákoně o krizovém řízení neobsahuje. Vláda tak zřejmě doufala (jak vyplývá z mediálních vyjádření jejích členů), že se tímto postupem stát povinnosti hradit podnikatelům škody způsobené krizovými opatřeními jednoduše vyhne. Pokud by totiž tento postup vládě vyšel, musela by hradit škody pouze za několik dní v březnu, během kterých byla účinná vládní opatření přijatá podle zákona o krizovém řízení.

Tato opatření ministerstva zdravotnictví byla podrobena soudnímu přezkumu, v rámci kterého Městský soud v Praze všechna hlavní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví omezující maloobchodní prodej a volný pohyb osob zrušil a uložil vládě situaci napravit. Vláda na to reagovala přijetím zrušených opatření znovu, tentokrát již správně dle krizového zákona.

 

V současné době tedy nadále doporučujeme důkladně shromažďovat veškeré dokumenty prokazující vzniklé škody a nezmeškat lhůtu na uplatnění nároku na náhradu škody, která je podle zákona o krizovém řízení 6 měsíců od chvíle, kdy se osoba o vzniku škody dozvěděla. První lhůty tak propadnou již v září.

V případě potřeby konzultace k tomuto tématu či zájmu o zpracování související dokumentace jsme Vám rádi k dispozici prostřednictvím kontaktních e-mailů v záložce Kontakt, popř. telefonicky po předchozím kontaktování e-mailem.

 


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close