legal

Nedodržení smluv a koronavirus jako vyšší moc

Řada podnikatelů v důsledku současného stavu řeší vážnou hrozbu nedodržování smluvních podmínek, a to jak u dodavatelů, tak u nich samotných. Klienti se na nás stále častěji obrací také s dotazy ohledně využití tzv. vyšší moci jako důvodu pro vyloučení jejich odpovědnosti za porušení smluv a vzniku škod. Jak tedy postupovat, jestli se nacházíte v podobné situaci?

Prvním krokem by vždy měla být snaha věc s obchodním partnerem smírně projednat. Tedy zavolat či napsat email a pokusit se vše společně a s nutnou dávkou pochopení a solidarity vyřešit.

Druhým krokem pro zhodnocení nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku krizového stavu by tak měla být důkladná kontrola uzavřené smlouvy. Některé smlouvy mohou stanovit či případně vyloučit důvody vzniku a zproštění se odpovědnosti za škodu. Jedním z takových důvodů je typicky tzv. vyšší moc, tedy zjednodušeně mimořádná okolnost, která škodu způsobila, a kterou nemohly strany smlouvy předvídat ani ovlivnit. Taková ustanovení se běžně dávají například do obchodních podmínek pořadatelů společenských akcí, kteří by byli nuceni tyto akce v důsledku nějaké neočekávané okolnosti (např. vichřice, požár, či třeba právě zákaz scházení) zrušit.

Pokud ve smlouvách žádné takové ujednání není, uplatní se úprava občanského zákoníku (pokud se smlouva řídí českým právem), který v ustanovení § 2913 odst. 2  stanoví, že (cit.): Povinnosti k náhradě [škody] se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Jinými slovy z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud je prokázán zásah vyšší moci (nepředvídatelná, nepřekonatelná a neovlivnitelná překážka), nevzniká povinnost nahradit škodu z nesplněného smluvního závazku. 

Dle našeho názoru jsou krizová vládní opatření vyhlášená v souvislosti s šířením koronaviru a jejich dopady na ekonomiku právě tou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli podnikatelů, kterou zákon předpovídá. V případě, že by se podnikatel dostal vinou vyšší moci do mimořádné situace, kdy objektivně nebude moci plnit své závazky, je oprávněn i na tuto skutečnost svého smluvního partnera upozornit.

Důležité však je upozornit, že námitkou zásahu vyšší moci nelze omluvit vše. Druhá věta § 2913 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že (cit.): Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Vyšší mocí tak nelze omluvit škodu, která vznikla ještě před zásahem vyšší moci.

V souvislosti s vyšší mocí v obchodních vztazích je ještě vhodné zmínit, že jakákoliv promlčecí lhůta neběží po dobu, dokud trvá vyšší moc, která věřiteli v posledních šesti měsících promlčecí lhůty znemožnila právo uplatnit.

 

V případě potřeby konzultace k tomuto tématu či zájmu o zpracování související dokumentace jsme Vám rádi k dispozici prostřednictvím kontaktních e-mailů v záložce Kontakt, popř. telefonicky po předchozím kontaktování e-mailem.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close