legal

Podvody na dani z přidané hodnoty při poskytování pracovní síly

Generální finanční ředitelství aktuálně na webových stránkách upozorňuje na podvody při poskytování pracovní síly. Respektive na to, že pokud plátce DPH přijímá služby v podobě poskytnutí pracovní síly za nestandardních podmínek, vystavuje se riziku ručení za daň z přidané hodnoty neodvedenou poskytovatelem (plátcem DPH) za tyto služby.

Příjemce služby by měl být obezřetný již při výběru obchodních partnerů. V případě zjištění nestandardních skutečností či podmínek obchodního vztahu je povinen přijmout dostatečná opatření, aby zajistil, že plnění, která přijímá či uskutečňuje, nevedou k jeho případné účasti na daňovém podvodu. Nestandardní skutečnosti, které podle správce daně musí vést k vyšší opatrnosti, jsou v upozornění na podvody jmenovitě uvedeny.

Zákon o DPH umožňuje vyvinit se z rizika ručení příjemce zdanitelného plnění zvláštním způsobem zajištění daně, kdy příjemce zdanitelného plnění uhradí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za poskytovatele zdanitelného plnění. Pro tyto případy je vhodné, aby byla možnost zvláštního způsobu zajištění daně zakotvena již v uzavírané smlouvě, popř. v jejím dodatku.

Riziko ručení za neodvedenou DPH se týká všech plnění s místem plnění v tuzemsku (nejen poskytnutí pracovní síly). Plátce musí být schopen prokázat, že jednal v dobré víře, resp. že nevěděl ani vědět nemohl, že se účastní podvodu. Doporučujeme prověřovat budoucí obchodní partnery a určité skutečnosti ověřovat i během spolupráce.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close