legal

Pracovních úrazů neubývá ani v teplých dnech

S příchodem teplého počasí se pro řadu zaměstnanců stává aktuálním plánování letní dovolené. Vidina odpočinku, nepozornost i únava spojená s vyššími venkovními teplotami však mohou být příčinou pracovních úrazů, které zamýšlené plány spolehlivě zhatí.

Podle zákoníku práce je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k nim dojde nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, a to buď přímo při plnění pracovních úkolů (např. pracovním nástrojem), nebo v přímé souvislosti s ním (např. pádem při cestě do šatny po ukončení směny).

V praxi činí největší obtíže posoudit, zda se pracovní úraz stal v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, či zda potřebná souvislost již absentovala. Vzhledem k variabilitě pracovních úkolů je nutno vždy tuto souvislost posuzovat z hlediska místního, časového a věcného. To znamená, že je nutno se vždy ptát, zda existuje souvislost mezi činností, při které došlo k pracovnímu úrazu, a plněním pracovních úkolů.

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou ze zákona úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele, a včetně cesty konané v objektu zaměstnavatele k místu, kde probíhá stravování. Samotné stravování je z obsahu tohoto úkonu výslovně vyňato. Co když si tedy zaměstnanec na cestě do kantýny, která slouží stravování zaměstnanců, zvrtne kotník? Aby taková cesta do kantýny byla považována za cestu v objektu zaměstnavatele, je nutné, aby šlo o prostory (budovy či prostranství) ve sféře dispozice zaměstnavatele, kde je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele k zajištění BOZP. Pokud jde zaměstnanec cestou, která je sice jedinou možnou, avšak mimo sféru působnosti zaměstnavatele (např. chodník na veřejném prostranství), nebude úraz na této cestě považován za úraz pracovní. V případě, že se pak zaměstnanec bude stravovat mimo objekt zaměstnavatele, je ze souvislosti s plněním pracovních úkolů vyňato jak vlastní stravování, tak cesta k němu a zpět. Určení místa, kde k pracovnímu úrazu došlo, bude mít tedy v těchto případech zásadní význam.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close