legal

Stanovisko k elektronické komunikaci s účastníky řízení

Za účelem sjednocení odlišné praxe soudů vydalo plénum Nejvyššího soudu stanovisko Plsn 1/2015, v němž shrnuje základní pravidla v oblasti elektronické komunikace mezi soudy a účastníky řízení a uvádí především tyto podstatné závěry:

V civilním i trestním řízení lze podání soudu učinit též v elektronické podobě. Pokud je z datové schránky odeslán soudu elektronický dokument obsahující podání ve věci samé, považuje se takový dokument za řádně podepsaný, i když nebude obsahovat uznávaný elektronický podpis. Uskutečnění podání prostřednictvím datové schránky znamená "nahrazení" uznávaného elektronického podpisu, který se jinak vyžaduje jako náležitost podání. Pokud však bude podání učiněné prostřednictvím datové schránky opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, bude pokládáno za úkon toho, jehož elektronický podpis byl k takovému podání připojen.

Pokud procesní úkon prostřednictvím datové schránky činí právnická osoba, má takový úkon stejné účinky, jako procesní úkon, který za právnickou osobu písemně učiní a podepíše osoba oprávněná za právnickou osobu jednat.

Jestliže má jedna fyzická osoba více datových schránek (např. jako fyzická osoba a fyzická osoba podnikající), je třeba při doručení zvolit tu datovou schránku, která odpovídá povaze doručované písemnosti. Účinky doručení však nastanou doručením i do "nepříslušné" datové schránky téže osoby.

Pokud se do datové schránky nepřihlásí osoba s příslušným oprávněním ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky, je dokument doručený "náhradně" posledním dnem této lhůty (to neplatí, je-li vyloučeno náhradní doručení). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je jejím posledním dnem nejblíže následující pracovní den.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close