legal

Zaměstnavatel a karanténa (základní informace)

V návaznosti na současnou situaci ohledně onemocnění COVID-19 se zaměstnavatelé potýkají s otázkou, jak k této problematice ve vztahu k zaměstnancům z hlediska prevence přistupovat?

Není karanténa jako karanténa

Je důležité zmínit, že často skloňovaný pojem karanténa je dle pracovního práva primárně v gesci orgánů ochrany veřejného zdraví (zejména krajských hygienických stanic, popř. Ministerstva zdravotnictví ČR), kdy právě tyto orgány rozhodují o nařízení karantény. Zaměstnavatel má následně povinnost se řídit pravidly, která s nařízením karantény souvisí, avšak sám není oprávněn o existenci karantény rozhodnout. Jak již uvádí např. § 191 ZP: „zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu“. Jinými slovy se v takovém případě jedná o totožnou situaci jako při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Jaké má však zaměstnavatel možnosti, pokud chce zajistit ochranu zdraví svých zaměstnanců uvalením "karantény" na vybraného zaměstnance, není-li karanténa ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví nařízena? Níže uvádíme alespoň 3 základní možné postupy k řešení daného problému.

- Zaměstnavatel může za účelem prevence s potenciálně rizikovým zaměstnancem např. sjednat alespoň dočasně výkon práce z domova (home office), umožňuje-li to povaha práce zaměstnance. V tomto případě tak bude za sjednaných podmínek zaměstnanec vykonávat svoji práci i nadále, avšak nebude se zdržovat na pracovišti. Jedná se pravděpodobně o nejvhodnější způsob prevence za současného zachování výkonu práce zaměstnance.

- Další možností je rizikovému zaměstnanci nařídit po určitou dobu čerpání dovolené, splnil-li zaměstnanec pro její čerpání podmínky, resp. lze-li splnění podmínek v budoucnu předpokládat. Dovolená však musí být zaměstnanci nařízena alespoň 14 dnů předem, není-li se zaměstnancem ujednáno jinak (dle takové dohody může být tedy uvedená lhůta zkrácena). Po dobu dovolené náleží zaměstnanci náhrada mzdy.

- Třetím možným postupem je sdělit zaměstnanci, že mu po určitou dobu nelze přidělovat práci, v důsledku čehož by byl zaměstnanec vyzván, aby do odvolání nedocházel do zaměstnání. V takovém případě se však jedná o překážku na straně zaměstnavatele, v souvislosti s čímž je zapotřebí zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

Potenciálně rizikový zaměstnanec může samozřejmě požádat též o poskytnutí neplaceného volna, nicméně tyto případy budou s velkou pravděpodobností jen velmi ojedinělé.

 

Pokud je již zaměstnanec v karanténě nařízené příslušným orgánem, přestane Zaměstnavatel po předložení potvrzení o nařízení karantény přidělovat práci (zákon nezná souběh povinné karantény a práce z domu) a vyplácí 60 % mzdy. Další kroky musí aktivně konat pouze tehdy, pokud je karanténa delší než 14 dní. V tom případě musí dělat to, co je níže podtrženo.

Potvrzení o nařízení karantény - tiskopis vystavuje výhradně orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař) při nařízení karantény.

I. díl tiskopisu – oznámení o nařízení karantény – zaměstnanec odevzdává svému zaměstnavateli, u kterého se uplatňuje nárok na náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény.

II. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o nařízení karantény – odesílá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař) příslušné OSSZ.

III. díl tiskopisu – potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské – podávají zaměstnanci v případě karantény delší než 14 kalendářních dnů u svého zaměstnavatele, který jej předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají tento díl tiskopisu přímo u příslušné OSSZ (dle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.).

IV. díl tiskopisu – oznámení o ukončení karantény – podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který jej předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají žádost přímo u příslušné OSSZ. Tento díl tiskopisu se neodevzdává OSSZ, pokud karanténa trvala méně než 15 kalendářních dnů.

V. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o ukončení karantény – odešle orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař) příslušné OSSZ.

 

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem je k dispozici zde.

V případě potřeby konzultace k tomuto tématu či zájmu o zpracování související dokumentace jsme Vám rádi k dispozici prostřednictvím kontaktních e-mailů v záložce Kontakt, popř. telefonicky po předchozím kontaktování e-mailem.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close