legal

Závaznost konkurenční doložky – nález Ústavního soudu ČR

Konkurenční doložka je v pracovním právu ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, dle kterého se zaměstnanec zavazuje po určitou dobu po skončení zaměstnání nevykonávat činnost, která by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu, a zaměstnavatel se zavazuje za to zaměstnanci poskytovat přiměřené peněžité vyrovnání. Smyslem konkurenční doložky je především to, aby zaměstnanec nezneužil (nepředal) informace a know-how získané u svého bývalého zaměstnavatele k vlastní výdělečné činnosti nebo u zaměstnavatele nového, jenž je v předmětu činnosti konkurentem bývalého zaměstnavatele.

Pro zajištění dodržování povinnosti ze strany zaměstnance pak zákoník práce umožňuje sjednat mezi stranami smluvní pokutu. Pokud dojde k porušení závazku ze strany zaměstnance, může se zaměstnavatel domáhat úhrady smluvní pokuty po zaměstnanci.

Otázku porušení závazku zaměstnance z konkurenční doložky upřesnil Ústavní soud ČR v nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 3101/18 ze dne 2. 5. 2019, kterým byl nucen korigovat nesprávné závěry Nejvyššího soudu ČR. Ústavní soud zde zdůraznil, že pro vznik nároku na smluvní pokutu z konkurenční doložky v pracovním právu není rozhodná doba trvání nové výdělečné činnosti (soutěžní povahy) zaměstnance ani fakt, zda k předání či využití informací skutečně došlo. Nárok zaměstnavatele na zaplacení sjednané smluvní pokuty tak vzniká již prvním okamžikem porušení výše uvedeného závazku zaměstnance nevykonávat danou činnost.

V případě zájmu o bližší informace či právní konzultace v oblasti pracovního práva Vám rádi budeme k dispozici prostřednictvím asociované advokátní kanceláře KODAP legal s.r.o.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close