legal

Změna smluv z důvodu neočekávané a podstatné změny okolností

Mnoho smluv uzavřených před vyhlášením nouzového stavu zřejmě nebude moci být plněno dle původních předpokladů, a podnikatelé tak budou nuceni jednat o jejich změně, popř. řešit vznik škod a jejich náhradu.

Smírné jednání a příprava na něj

Obecně je vždy při problémech s plněním smluvních závazků na místě snaha věc vyřešit smírně dohodou stran. Strany smluv mohou za všech okolností předchozí závazky doplnit, změnit, či úplně zrušit.

Pokud se tedy nacházíte v situaci, kdy Vy nebo Vás smluvní partner máte potíže splnit závazky ze smluv, měli byste vždy nejprve věc s obchodním partnerem smírně projednat. Na místě je tedy smluvnímu partnerovi zavolat či napsat a pokusit se problém společně  s nutnou dávkou pochopení a solidarity (odpovídající krizovým okolnostem) vyřešit.

Pro takové jednání je zcela zásadní být připraven. Je tedy nezbytně nutné důkladně překontrolovat uzavřené smlouvy (možnosti postupu v dané situaci, smluvní sankce apod.), případné obchodní podmínky, a zhodnotit, jaká je nejhorší a nejlepší alternativa, která může v nastalé situaci mezi stranami nastat.

Do jednání s obchodním partnerem tak vstupujete s realistickou představou, jaký může být nejhorší a nejlepší výsledek vyjednávání. Pokud takto situaci zvážily obě strany, zcela jistě existuje průnik jejich zájmů a přijatelný kompromis. Tento vhled do situace je neocenitelným vodítkem pro rozhodnutí, jestli je lepší z jednání odejít s kompromisní dohodou raději než bez dohody s vidinou soudního sporu.

V současné krizové situaci nelze než nabádat k maximálnímu pochopení smluvních partnerů a ochotě ke kompromisním řešením. Nepochybně se však bude stávat, že smluvní strana v  lepší pozici nebude chtít na jednání o změnách smluv přistoupit. Jak tedy postupovat dále?

Zákonná úprava změn smluv

Pokud nebude pokus o smírné jednání o změně smlouvy úspěšný, lze se obrátit na zákonnou úpravu smluvních vztahů. Občanský zákoník na podobné krizové situace pamatuje a stanovuje základní pravidla pro změnu smluv při tzv. podstatné změně okolností.

Občanský zákoník konkrétně stanoví, že (cit.): Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě. Jinými slovy tak při nečekaném zvlášť nespravedlivém znevýhodnění jedné ze smluvních stran má tato strana právo se domáhat obnovení jednání o smluvních podmínkách. K takové situaci by mohlo dojít například tehdy, když výrobci několikanásobně stoupne v souvislosti s omezením obchodu cena materiálu.

Samozřejmě je vždy třeba každou situaci individuálně posoudit a zvážit, jestli právě Vaše situace spadá do okruhu situací, ve kterých zákon přiznává právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě (tedy jestli je změna okolností tak podstatná, že jejím důsledkem je zvlášť hrubý nepoměr práv a povinností stran). K tomu bohužel neexistují obecná pravidla.

Strana domáhající se obnovy jednání dále dle zákona musí dokázat, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit, a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy. Domníváme se, že současná krizová situace tuto podmínku splňuje.

Veškeré tyto argumenty je tak potřeba důkladně připravit a druhé straně (zpravidla té zvýhodněné změnou podmínek) je prezentovat s žádostí o využití zákonného práva na projednání změn smlouvy. Pokud jste se do popsané situace dostali, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám se zhodnocením pomůžeme.

Nedohodnou-li se navzdory všemu řečenému  strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy tak, aby i za nových nečekaných okolností byla smlouva pro všechny strany přijatelná, je možné obrátit se i na soud, který závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo jej dokonce zruší. 

V procesu jednání o změně smlouvy je zcela klíčové požadovat obnovu jednání co nejdříve, nejpozději však do 2 měsíců od chvíle, kdy se znevýhodněný smluvní partner o změně podmínek dozví. Doporučujeme tedy s výzvou k projednání smluv zbytečně neotálet.

V extrémním případě je taky možné, že závazek ze smlouvy nebude možné fakticky splnit. V takovém případě smlouva zaniká pro nemožnost plnění. Je nutné si ale uvědomit, že plnění není nemožné, lze-li povinnost splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Občanský zákoník tak klade důraz na povinnost plnění smluv a zánik smlouvy považuje až za poslední možnost.

 Na závěr připomínáme, že občanský zákoník také dává podnikatelům možnost zprostit se odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku tzv. zásahu vyšší moci.

 

V případě potřeby konzultace k tomuto tématu či zájmu o zpracování související dokumentace jsme Vám rádi k dispozici prostřednictvím kontaktních e-mailů v záložce Kontakt, popř. telefonicky po předchozím kontaktování e-mailem.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close