legal

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:
Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o. IČO: 036 68 762 se sídlem 1. máje 97/25, 460 07 Liberec zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35085e-mail: info@kodaplegal.cztel.: +420 485 228 471 

V souvislosti s poskytováním právních služeb naše advokátní kancelář v pozici správce osobních údajů zpracovává (tj. zejména shromažďuje, ukládá a užívá) v níže uvedeném rozsahu osobní údaje klientů, a to vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady zpracování osobních údajů poskytují klientům ucelenou představu o způsobech, jakými dochází ze strany naší advokátní kanceláře ke zpracování osobních údajů, stejně jako o právech klientů jakožto subjektů osobních údajů. Uvedené zásady naplňují podmínky informační povinnosti dle čl. 13 GDPR.

Základní pravidla zpracování
Osobní údaje klientů jsou:

Právní základ zpracování
Právními základy zpracování osobních údajů klientů ze strany naší advokátní kanceláře jsou:

Klientovi je vždy sděleno, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, a zda má klient povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by mělo případné neposkytnutí těchto údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů
V souvislosti s výše popsanými právními základy zpracování zpracovává naše advokátní kancelář následující osobní údaje klientů:

Osobní údaje jsou zpracovávány především manuálně.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů klientů je poskytování právních služeb dle smlouvy o zajištění právních služeb a poskytování právní pomoci uzavřené mezi klientem a naší advokátní kanceláří.

Příjemci osobních údajů
Naše advokátní kancelář jakožto správce osobních údajů zpřístupňuje osobní údaje klientů pouze:

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o zajištění právních služeb a poskytování právní pomoci a po jejím skončení smlouvy bude s osobními údaji klienta naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a dle GDPR.

Práva subjektů údajů
Klient jakožto subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů ze strany naší advokátní kanceláře práva přiznaná právními předpisy. Jedná se o:

Bude-li klient jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným naší advokátní kanceláří, může podat stížnost buď přímo k našim rukám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (http://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)   


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close