legal

Podpora podnikatelů

V současné době jsou pro pomoc podnikatelům vládou ČR vyvíjeny následující aktivity:

 1. Podpora OSVČ - kompenzační bonus, ošetřovné, odvody, daňové úlevy apod.
 2. Program na ochranu zaměstnanosti ANTIVIRUS (režim A, B)
 3. Prominutí pojistného na sociální zabezpečení (tzv. režim C Antivirus)
 4. COVID - nájemné II
 5. Příspěvek pro společníky malých s.r.o.
 6. COVID III
 7. COVID Kultura II
 8. COVID Sport II
 9. COVID Bus
 10. COVID podpora cestovního ruchu

1. OSVČ

a) Kompenzační bonus

Stát i na podzim OSVČ poskytuje kompenzační příspěvek ve výši 500 Kč denně v programu dříve zvaném pětadvacítka. 

Žádost je možné podat dvěma způsoby:

- online před webový formulář zde (potřeba vlastnit datovou schránku či elektronický podpis): https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zadost-KB-podzim-2020/zadost-webova-aplikace

- na tištěném formuláři dostupném zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zadost-KB-podzim-2020/zadost-formular-pro-tisk 

Pokyny k vyplnění ýádosti nleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zadost-KB-podzim-2020/Pokyny 

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to nejvýše za 48 dní, tedy od 5. října do 21. listopadu 2020. Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

VÍCE INFORMACÍ O KOMPENZAČNÍM BONUSU

Krátká sumarizace: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu-39701

Nejčastější dotazy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/dotazy-odpovedi/dotazy-odpovedi-KB-podzim-2020-10986

b) "Ošetřovné" pro OSVČ

Vláda ČR schválila program Ošetřovné pro OSVČ II. 

Aktuální výzvu najdete zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/11/VYZVA-rijen_2020_03_11-final.pdf 

Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020. Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.

Žádat o ošetřovné může OSVČ na hlavní činnost vymezené v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

- dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo

- předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo

- nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

- osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ 

c) Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Stát za OSVČuhradí minimální zálohy za březen až srpen 2020. Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021. Více informací zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/pojistne-a-odvody-osvc.html

d) Daňové úlevy pro OSVČ

Vláda již přijala dva tzv. Liberační balíčky, které se vztahují i na OSVČ. Více informací zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/ulevy-v-danove-oblasti.html

e) OSVČ se zaměstnanci

Na OSVČ se vztahuje i níže popsaný program ANTIVIRUS, v rámci kterého stát proplácí za níže uvedených podmínek náhrady mzdy.

2. Program na ochranu zaměstnanosti ANTIVIRUS - režim A+B

Manuál pro zaměstnavatele od MPSV - ke stažení zde.

Prodlouženo do 31.12. 2020! Program Antivirus má pomoci ochránit pracovní místa. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Podstatou programu ANTIVIRUS je poskytnutí příspěvku na náhrady mezd, které zaměstnavatel vyplatil těm zaměstnancům, kteří v důsledku přijímaných opatření vlády nemohou z různých důvodů vykonávat práci. Jinými slovy stát poskytuje příspěvek pouze na částečnou úhradu náhrad mezd poskytovaných zaměstnancům po dobu, kdy v důsledku překážek v práci nevykonávají práci. Pokud zaměstnanci práci vykonávají (a to jakoukoliv práci, kterou jim zaměstnavatel přidělil), náleží jim za ni mzda (nikoliv náhrada mzdy!), na kterou stát nepřispívá! Jednoduše řečeno tak zaměstnavatel může žádat příspěvek jen tehdy, pokud aspoň jeden z jeho zaměstnanců aspoň hodinu nevykonával kvůlu jedné z uvedených překážek v práci (režim A či B) žádnou práci, za což mu zaměstnavatel vyplatil (vyplatí) náhradu mzdy.

Kdo má na příspěvek nárok?

Režimy programu ANTIVIRUS - překážky v práci, náhrady mzdy, výše příspěvku od státu (ZJEDNODUŠENĚ!)

Výše kompenzací zavisí na důvodech, pro které museli zaměstnavatelé postavit zaměstnance na překážku v práci.

Program Antivirus rozeznává režim A a režim B, které se od sebe liší zejména důvodem vzniku překážky v práci a související výší poskytovaného příspěvku. Režim A upravuje vybrané překážky v práci na straně zaměstnance (nařízení karantény, péče o dítě) a překážku na straně zaměstnavatele, kterému bylo přímo nařízeno omezit či zastavit provoz. Režim B upravuje další překážky v práci na straně zaměstnavatele (nařízení o uzavření nebo omezení provozu, absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu či omezení vstupních dodávek apod.).

ANTIVIRUS REŽIM A - KARANTÉNA A NUCENÉ UZAVŘENÍ PROVOZU:

ANTIVIRUS REŽIM B - SOUVISEJÍCÍ HOSPODÁŘSKÉ POTÍŽE

Kdy, kde a jak má zaměstnavatel žádat o příspěvek?

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost od 6. dubna. Za měsíc duben začátkem května.

Žádosti se budou podávat k místě příslušnému pracovišti Úřadu práce. Veškerá komunikace a úkony budou prováděny dálkově prostřednictvím webové aplikace, datových schránek a emailem.

Vyřízení příspěvku bude mít 5 kroků:

 1. Podání žádosti - elektronicky k příslušenému pracovišti Úřadu práce, společně s doložením zřízení bankovního účtu a plnou mocí pro případného zástupce.
 2. Uzavření dohody - dohoda se vygeneruje v aplikaci úřadu práce automaticky vyplněním žádosti. Úřad práce ji následně společně s žádostí zkontroluje. Pokud najde chybu, žádost stornuje, chybu vyznačí a vyzve k novému podání. Bezchybá dohoda bude odeslána datovou schránkou či emailem.
 3. Vyúčtování náhrad mezd - zaměstnavatel provede měsíční vyúčtování a vyplacení mezd. To následně předloží Úřadu práce, a to pro každý režim (viz výše - režim A a B) na samostatném formuláři.
 4. Poskytnutí příspěvku - ÚP před výplatou příspěvku ještě u ČSSZ zkontroluje, jestli jsou zaměstnanci skutečně u zaměstnavatele v pracovním poměru.
 5. Kontrolní činnost a sankce - v průběhu i po skončení programu bude probíhat kontrolní činnost. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Porušení podmínek písemné dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně.

Zatím to vypadá, že Úřad práce a Inspekce práce bude velmi dbát na následnou kontrolu a bude sankcionovat chyby. Je proto nezbytně nutné, aby žádosti byly pečlivě připraveny. Vývoj budeme i nadále sledovat a pravidelně Vás o nových skutečnostech informovat. Jsme připraveni našim klientům s žádostmi o podporu pomoci.

Aktuality MPSV k programu ANTIVIRUS online zde.

3. Prominutí pojistného na sociální zabezpečení (tzv. režim C Antivirus)

Antivirus C skončil k 31.10.2020. V případě jeho prodloužení Vás budeme informovat.

Podstatou této podpory bylo prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), které jsou podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“) povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za červen až říjen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele.

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťovalo v každém měsíci zvlášť, je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.

Prominutí pojistného nelze kombinovat s příspěvkem z programu Antivirus v režimu A či B (zaplacení části náhrad mezd)! Zaměstnavatel splňující podmínky obou forem státní podpory si tak musel spočítat, který příspěvek pro něj byl výhodnější,

Podmínky prominutí byly následující.

Stanovení sníženého vyměřovacího základu

Při stanovení svého vyměřovacího základu zaměstnavatel nejprve stanoví jako obvykle úhrn vyměřovacích základů, v němž jsou zahrnuty vyměřovací základy všech zaměstnanců, tj. jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak činných na základě dohod, jednatelů, členů družstev atd. Od tohoto úhrnu pak odečte vyměřovací základy zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dnu měsíce, za který uplatňuje nárok na prominutí pojistného.

Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě výjimky. Nelze si odečíst.

 1. za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020. Činí-li vyměřovací základ zaměstnance v červnu 100 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč.
 2. vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Více informací najdete zde: https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20C 

4. COVID - nájemné II

Na podzim vyhlásila vláda pokračování programu COVID nájemné a vyhlásila novou výzvu a její dodatek č.1dodatek č. 2 , které výrazně rozšiřují okruh oprávněných žadatelů.

Základní informace:

Kdo může o podporu žádat? Výzva 2 se vztahuje na všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny. Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády.

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

- osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

- osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

- ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,

- osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána

- Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

- Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Co je třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

- Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2.

-  Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.

-  Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.

- Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

- Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.

- Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti informační systém žadatele o podporu provede.

Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu naleznete zde na portále BusinessInfo.cz

5. Kompenzační příspěvek pro společníky malých s.r.o.

Za stejných podmínek jako pro OSVČ stát bude opět poskytovat kompenzační příspěvek také společníkům malých s.r.o.  (maximálně 2 společníci, nebo více společníků, kteří jsou členové jedné rodiny). V současné době je nutné s podrobnostmi počkat na dokončení legislativního procesu. O výsledku Vás budeme informovat.

 

6. Záruka COVID III od ČMRZB

Cílem programu COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

ČMRZB poskytuje ručení:

- až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců

- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

- maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč

- doba ručení max. 3 roky

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Zarručovaný úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Více informací na webu ČMRZB zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Kompletní výzvu a informace najdete zde: https://www.cmzrb.cz/soubor/program-covid-iii/ 

Seznam podporovaných činností naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/soubor/seznam-podporovanych-cinnosti-covid-iii/ 

Seznam spolupracujících institucí naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/soubor/seznam-spolupracujicich-financnich-instituci-covid-iii/ 

7. COVID - kultura II

Program COVID - Kultura II má za cíl poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

Aktuálně:

- Výzvu MPO ve spolupráci s MK zveřejnilo 15. října 2020.

- Podávat žádosti je možné prostřednictvím Portálu AIS MPO.

- Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. 

- Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Termíny podání žádostí o podporu:

- Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, je možné podávat od 22. října 2020, 9:00 hodin do 23. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

- Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí je možné podávat od 23. října 2020, 9:00 hodin do 24. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Kdo může o podporu požádat?

a) O podporu určenou subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře mohou požádat:

- podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost;

- individuální umělci; 

- ostatní: pořadatelé hudebních produkcí a festivalů; pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek; hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností); technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu); umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry; pořadatelé cirkusů a nového cirkusu; umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program; galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí; divadla; nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

b) O jednorázovou podpora pro OSVČ v oblasti kultury mohou požádat

- umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec: výkonní umělci (zejména herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti) odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři)

Forma a výše podpory:

a) Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post:

- ve výši 50% na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020,

- ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Maximální výše podpory pro podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je  poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost je na jeden subjekt 10.000.000 Kč.

b) Podpora ve formě jednorázového příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím:

- Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.

- V rámci oborů hudba, divadlo, tanec vč. odborných umělecko-technických profesí bude poskytnuta podpora fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.

Více informací naleznete zde nna stránkách MPO: https://www.mpo.cz/kultura

Výzvu k podání žádostí naleznete zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2020/10/2-vyva-k-programu-COVID---Kultura---15-10-2020.pdf

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2020/10/FAQ---vyzva-c--2---aktualizace-27-10-2020.pdf 

8. COVID sport II

Vláda schválila program COVID – Sport 2. Má podpořit podnikatele ve sportu, konkrétně sportovní soutěže a sportovní kluby, které negativně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní související mimořádná opatření. Vyřizovat žádosti bude Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Program COVID - Sport 2 se zaměří na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny.

MPO a NSA nyní připravují podrobné podmínky pro vyhlášení programu a spuštění příjmu žádostí o podporu. O vývoji Vás budeme informovat.

9. COVID bus

Ministerstvo dopravy program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě COVID-BUS. Ten má zmírnit důsledky epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu. Jedna miliarda korun schválená vládou ještě letos pomůže podnikatelům v zájezdové dopravě přizpůsobit se situaci na trhu do doby 2. čtvrtletí roku 2021.

Výzva je otevřena od pondělí 26. října a ukončena bude 25. listopadu 2020. Žádost lze podat výhradně elektronicky. Podrobnosti pro podání elektronické žádosti od 26. 10. jsou na https://www.mdcr.cz/Covidbus.  

Výše podpory se  odvozuje od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se zohledňuje samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020. 


10. COVID podpora cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo podporu s názvem COVID – podpora cestovního ruchu, která má pomoci cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. MMR zveřejnilo 2. listopadu podmínky podpory a nyní si žadatelé mohou připravit podklady k žádosti o dotaci.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude přijímat žádosti o podporu od 11. listopadu do 11. prosince 2020.  Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020. Více informací a jednotlivé výzvy naleznete na webových stránkách MMR.

Cestovní kanceláře:

- Dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020.

- Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2 do 10. 10. 2020.

Cestovní agentury:

Dělí se na dvě části.

- Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace týkat jen těch, které byly na jaře zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.

- Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch. Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 250 tis. Kč a 500 tis. Kč.

Spojení obou podpor není možné.

Průvodci:

Při splnění zvláštních požadavků  může průvodce požádat o dotaci ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že:

- poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021, nebo

- absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kursu se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období.

Pokud nesplní některou z podmínek výše, bude mít nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close