legal

Podpora podnikatelů

V současné době jsou pro pomoc podnikatelům vládou ČR vyvíjeny následující aktivity:

1. Podpora OSVČ - pětadvacítka, ošetřovné, odvody, daňové úlevy apod.

2. Program na ochranu zaměstnanosti ANTIVIRUS - příjem žádostí od 6. dubna!

3. Program COVID II - příjem žádostí od 2. dubna!

4. Podpora exportérů EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.)

5. Úvěr COVID I - ukončen

1. OSVČ

Program "pětadvacítka" - POZOR, ZCHYSTAJÍ SE DALŠÍ ZMĚNY!

Ministerstvo financí 31. 03. představilo program podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho proklamovaným cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna.

Státní příspěvek činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, které zatím navrhla vláda od 12. března do 30. dubna 2020. Dle vládního návrhu je tento příspěvek (oficiálně nazývaný kompenzační bonus) vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a spravuje jako daňový odpočet podle daňového řádu.

Na příspěvek bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

- Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

- vykonávaná činnost je činností hlavní,

- vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.

- OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).

- Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud tedy OSVČ splní všechny podmínky, tak celková částka za plný počet dnů činí 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

"Ošetřovné" pro OSVČ 

Dne 26. 03. bylo definitivně schváleno vládou ošetřovné pro OSVČ. O podporu bude moci žádat OSVČ:

- pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.

pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

- pečující o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žadatel dále:

- musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením

- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením

- musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením

- nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

Příspěvek se bude vyplácet ve výši 424,- Kč/den, max. 13.144 Kč/měsíc.

Formulář žádosti i další podrobné informace najdete ZDE na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Vyplněnou žádost lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Stát za OSVČuhradí minimální zálohy za březen až srpen 2020. Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021. Více informací zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/pojistne-a-odvody-osvc.html

Daňové úlevy pro OSVČ

Vláda již přijala dva tzv. Liberační balíčky, které se vztahují i na OSVČ. Více informací zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/ulevy-v-danove-oblasti.html

OSVČ se zaměstnanci

Na OSVČ se vztahuje i níže popsaný program ANTIVIRUS, v rámci kterého stát proplácí za níže uvedených podmínek náhrady mzdy.

2. Program na ochranu zaměstnanosti ANTIVIRUS - příjem žádostí od 6. dubna

PROGRAM ZAČÍNÁ 6. DUBNA

MPSV 02.04. zveřejilo manuál pro zaměstnance MPSV - ke stažení zde.


V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus, který má pomoci ochránit pracovní místa. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Kdo má na příspěvek nárok?

Režimy programu ANTIVIRUS - překážky v práci, náhrady mzdy, výše příspěvku od státu

Výše kompenzací zavisí na důvodech, pro které museli zaměstnavatelé postavit zaměstnance na překážku v práci.

Program Antivirus rozeznává režim A a režim B, které se od sebe liší zejména důvodem vzniku překážky v práci a související výší poskytovaného příspěvku. Režim A upravuje překážky v práci na straně zaměstnance (nařízení karantény, péče o dítě), a režim B upravuje překážky v práci na straně zaměstnavatele (nařízení o uzavření nebo omezení provozu, absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu či omezení vstupních dodávek apod.).

REŽIM A - KARANTÉNA A NUCENÉ UZAVŘENÍ PROVOZU:

REŽIM B - SOUVISEJÍCÍ HOSPODÁŘSKÉ POTÍŽE

Kdy, kde a jak má zaměstnavatel žádat o příspěvek?

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost od 6. dubna. Za měsíc duben začátkem května.

Žádosti se budou podávat k místě příslušnému pracovišti Úřadu práce. Veškerá komunikace a úkony budou prováděny dálkově prostřednictvím webové aplikace, datových schránek a emailem.

Vyřízení příspěvku bude mít 5 kroků:

1. Podání žádosti - elektronicky k příslušenému pracovišti Úřadu práce, společně s doložením zřízení bankovního účtu a plnou mocí pro případného zástupce.

2. Uzavření dohody - dohoda se vygeneruje v aplikaci úřadu práce automaticky vyplněním žádosti. Úřad práce ji následně společně s žádostí zkontroluje. Pokud najde chybu, žádost stornuje, chybu vyznačí a vyzve k novému podání. Bezchybá dohoda bude odeslána datovou schránkou či emailem.

3. Vyúčtování náhrad mezd - zaměstnavatel provede měsíční vyúčtování a vyplacení mezd. To následně předloží Úřadu práce, a to pro každý režim (viz výše - režim A a B) na samostatném formuláři.

4. Poskytnutí příspěvku - ÚP před výplatou příspěvku ještě u ČSSZ zkontroluje, jestli jsou zaměstnanci skutečně u zaměstnavatele v pracovním poměru.

5. Kontrolní činnost a sankce - v průběhu i po skončení programu bude probíhat kontrolní činnost. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Porušení podmínek písemné dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně.

Zatím to vypadá, že Úřad práce a Inspekce práce bude velmi dbát na následnou kontrolu a bude sankcionovat chyby. Je proto nezbytně nutné, aby žádosti byly pečlivě připraveny. Vývoj budeme i nadále sledovat a pravidelně Vás o nových skutečnostech informovat. Jsme připraveni našim klientům s žádostmi o podporu pomoci.

Aktuality MPSV k programu ANTIVIRUS online zde.

3. Program COVID II. - příjem žádostí od 2. dubna 2020

ČMZRB 02. dubna spouští program COVID II, v rámci kterého bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. COVID II je určen pro živnostníky, malé a střední podnikatele, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Parametry jsou následující:

- 30 % (max 150 tis. Kč) u úvěrů do 500 tis. Kč

- 20 % (max 200 tis. Kč) u úvěrů od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč

- 15 % (max 1 mil. Kč) u úvěrů od 1 do 15 mil. Kč

 

Základní podmínky pro žadatele:

Co lze z programu financovat:

Další informace naleznete ZDE v oficiální výzvě k předkládání projektů.

Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč.

Poradci KODAP jsou připraveni Vám s přípravou žádosti o záruku pomoci. V současné době však stále očekáváme zveřejnění  formulářů žádostí a bližších informací.

4. Podpora exportérů EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.)

Záruky úvěrů EGAP

Vláda 01.04.2020 schválila návrh novely zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou (dále jen „Zákon“), kterou se EGAPu umožní poskytovat i záruky za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků.  (na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby vývozcům nebo výrobcům). Návrh novely zákona půjde do parlamentu, kde může být zásadně změněn či doplněn. Parlament by měl návrh novely Zákona projednat ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Nejbližší jednání poslanecké sněmovny je naplánováno na 07.04. Návrh pak ještě půjde do Senátu (musí ho projednat do 24 hodin) a na podpis prezidentovi republiky. Nejdříve tak může být novela schválena 08.04.

Novela zákona umožňuje EGAPu poskytovat záruky za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků. Pokud bude novela Zákona schválena, tak následně veškeré náležitosti záruk stanoví nařízení vlády. Předpokládané základní principy poskytnutí záruk jsou dle předběžných materiálů vlády následující:

- záruky budou poskytovány podnikatelům – českým vývozům a výrobcům – s počtem zaměstnanců nad 250 a jejichž podíl vývozu na celkovém ročním obratu za poslední účetní období, resp. rok 2019, dosáhl minimálně 10 %-20 %,

- úvěrující banka předloží exportní pojišťovně žádost o záruku potřebné podklady a dokumenty a čestné prohlášení výrobce nebo vývozce ve vztahu k jeho finanční situaci,

- exportní pojišťovna ohodnotí bonitu výrobce nebo vývozce a tento nebude nižší než stupeň B podle ratingové stupnice EGAP (interní rating),

- financování poskytnuté úvěrující bankou vývozci nebo výrobci činí nejvíce 25 % obratu/ tržeb za rok 2019, nejméně však 5.000.000,- Kč, a nesmí překročit stanovenou částku,

- záruky budou poskytovány za účelem uvedeným v zákoně, tj. především financování výroby pro vývoz, a to včetně financování již vynaložených nákladů a čerpaných úvěrů,

- účel bude prokazován zjednodušeně, a to úvěrující bance s přihlédnutím k obvyklé praxi banky,

- záruka bude vydána nejpozději do 31. 12. 2020 a její výše kryje maximálně 80 % jistiny úvěru a podíl úvěrující banky na riziku je tak minimálně 20 %, přičemž svůj podíl na riziku může banka přenést na exportéra maximálně ve výši 50 %.

 

Vláda přitom předpokládá další řadu pravidel a podmínek poskytování záruk. Legislativní proces pro Vás budeme pozorně sledovat a o vývoji Vás zde nebo individuálně informovat.

První podpůrný balíček na podporu exportérů

Pro usnadnění sjednání  pojištění EGAP tato instituce připravila balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Těmito opatřeními jsou:

  1. Zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele.
  2. Výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika.
  3. Zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné cashflow problémy vývozce.

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující:

  1. EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele
  2. EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo nezaplacení faktury vývozce.
  3. Pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč.
  4. Pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území ČR ).

S pojištěním EGAP se český vývozce může spolehnut na to, že zákaz dovozu zboží z České republiky ze strany zahraniční země nepovede k jeho finančním problémům.

5. Úvěr COVID I. - ŽÁDOSTI OD 20.03.2020 POZASTAVENY

V současné době je program COVID I pozastaven a ČMZRB připravuje s MPO prokračování podpory malých a středních podnikatelů a životnostníků ve formě záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Jinými slovy ČMZRB bude poskytovat podnikatelům záruku za úvěry u komerčních bank a přispívat jim na úhradu úroků. Tím se stanou úvěry v komerčních bankách dostupnější a ČMZRB se trochu uvolní ruce, protože její pracovníci nestíhají zpracovávat žádosti o úvěry sami.

Pro pomoc podnikatelům omezujícím provoz v důsledku koronaviru vláda České republiky vymezila v programu COVID I 5 miliard korun, které bude na žádost poskytovat ve formě bezúročných úvěrů Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).Program na pomoc podnikatelům ČMZRB pojmenovala úvěr COVID. Tento úvěr je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. Vzhledem k vysokému počtu žádostí však ČMZRB již 20.03.2020 jejich příjem zastavila.

Další zájemci o tento bezúročný úvěr již nemohou podat žádost, nicméně veškeré připravené podklady budou moci využít již v nejbližších dnech při podání žádosti o záruku v programu COVID II (viz výše).

Úvěr COVID I bylo možné použít zejména na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na financování zásob, či obecně na další provozní výdaje. Úvěr měl následující hlavní parametry: poskytován bez úroku a bez poplatků; výše úvěru 500 tis. až 15 mil. K; až do výše 90 % předložených výdajů; splatnost až 2 roky; odklad splátek až 12 měsíců.

Poskytnutí úvěru mělo řadu podmínek (výčet zde) a šlo o něj žádat pouze prostřednictvím připraveného formuláře (ke stažení zde). Vyplněnou žádost šlo podat výhradně prostřednictvím internetové aplikace ČMZRB ePodatelna. Nejčastější otázky a odpovědi již zveřejnila samotná ČMZRB na jejích stránkách zde.

ČMZRB nabízí i další programy, ze kterých lze čerpat finanční prostředky na podporu podnikání, i když tyto nebyly připraveny bezprostředně v souvislosti s epidemií koronaviru. Jedná se např. o program EXPANZE, který slouží k financování investičních výdajů malých a středních podniků, a dále o záruky za komerční úvěry. Nejen o všech těchto nástrojích Vás budeme průběžně v této sekci informovat.

V případě potřeby konzultace k tomuto tématu či zájmu o zpracování související dokumentace jsme Vám rádi k dispozici prostřednictvím kontaktních e-mailů v záložce Kontakt, popř. telefonicky po předchozím kontaktování e-mailem.

 


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close