legal

Podpora podnikatelů

V současné době jsou pro pomoc podnikatelům vládou ČR vyvíjeny následující aktivity:

 1. Podpora OSVČ - kompenzačřní příspěvek (pětadvacítka), ošetřovné, odvody, daňové úlevy apod.
 2. Program na ochranu zaměstnanosti ANTIVIRUS (režim A, B)
 3. Prominutí pojistného na sociální zabezpečení (tzv. režim C Antivirus)
 4. COVID - nájemné - státní příspěvek na nájemné
 5. Příspěvek pro společníky malých s.r.o.
 6. Odklad splátek úvěrů
 7. Změny v pravidlech nájmu prostor pro podnikání
 8. Programy COVID I,II,III, Praha
 9. Podpora exportérů EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.)

1. OSVČ

a) Kompenzační bonus ("pětadvacítka" )

Stát na základě zákona č. 159/2020 poskytuje kompenzační příspěvek 500 Kč denně (od 12.03. do 08.06.) v programu dříve zvaném pětadvacítka. V současné době je žádost dostupná:

- na webu Finanční správy v sekci Kompenzace pro OSVČ/Žádost pro OSVČ,

- prostřednictvím webové aplikace,

- na Rozcestníku Daňového portálu na webu www.daneelektronicky.cz.

Ministerstvo financí představilo program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl dostupnějšíí. Na částku v nominální výši 25 000 Kč (500 Kč denně od 12.03. do 08.06.) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků (uvedeno pouze zjednodušeně):

- Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

- Vykonávaná činnost je činností hlavní,

- vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání

- OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)

- OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

VÍCE INFORMACÍ O PROGRAMU PĚTADVACÍTKA ZDE:

Krátká sumarizace: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Nejčastější dotazy: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

Zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-159

Aktuální info z finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Byla-odstartovana-Petadvacitka-10628

b) "Ošetřovné" pro OSVČ

Dne 26. 03. bylo definitivně schváleno vládou ošetřovné pro OSVČ. O podporu bude moci žádat OSVČ:

- pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.

pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

- pečující o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žadatel dále:

- musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením

- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením

- musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením

- nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

Příspěvek se bude vyplácet ve výši 424,- Kč/den, max. 13.144 Kč/měsíc.

Formulář žádosti i další podrobné informace najdete ZDE na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Vyplněnou žádost lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

c) Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Stát za OSVČuhradí minimální zálohy za březen až srpen 2020. Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021. Více informací zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/pojistne-a-odvody-osvc.html

d) Daňové úlevy pro OSVČ

Vláda již přijala dva tzv. Liberační balíčky, které se vztahují i na OSVČ. Více informací zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/ulevy-v-danove-oblasti.html

e) OSVČ se zaměstnanci

Na OSVČ se vztahuje i níže popsaný program ANTIVIRUS, v rámci kterého stát proplácí za níže uvedených podmínek náhrady mzdy.

2. Program na ochranu zaměstnanosti ANTIVIRUS - režim A+B

Manuál pro zaměstnavatele od MPSV - ke stažení zde.

Prodlouženo do října 2020! Program Antivirus má pomoci ochránit pracovní místa. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Podstatou programu ANTIVIRUS je poskytnutí příspěvku na náhrady mezd, které zaměstnavatel vyplatil těm zaměstnancům, kteří v důsledku přijímaných opatření vlády nemohou z různých důvodů vykonávat práci. Jinými slovy stát poskytuje příspěvek pouze na částečnou úhradu náhrad mezd poskytovaných zaměstnancům po dobu, kdy v důsledku překážek v práci nevykonávají práci. Pokud zaměstnanci práci vykonávají (a to jakoukoliv práci, kterou jim zaměstnavatel přidělil), náleží jim za ni mzda (nikoliv náhrada mzdy!), na kterou stát nepřispívá! Jednoduše řečeno tak zaměstnavatel může žádat příspěvek jen tehdy, pokud aspoň jeden z jeho zaměstnanců aspoň hodinu nevykonával kvůlu jedné z uvedených překážek v práci (režim A či B) žádnou práci, za což mu zaměstnavatel vyplatil (vyplatí) náhradu mzdy.

Kdo má na příspěvek nárok?

Režimy programu ANTIVIRUS - překážky v práci, náhrady mzdy, výše příspěvku od státu

Výše kompenzací zavisí na důvodech, pro které museli zaměstnavatelé postavit zaměstnance na překážku v práci.

Program Antivirus rozeznává režim A a režim B, které se od sebe liší zejména důvodem vzniku překážky v práci a související výší poskytovaného příspěvku. Režim A upravuje vybrané překážky v práci na straně zaměstnance (nařízení karantény, péče o dítě) a překážku na straně zaměstnavatele, kterému bylo přímo nařízeno omezit či zastavit provoz. Režim B upravuje další překážky v práci na straně zaměstnavatele (nařízení o uzavření nebo omezení provozu, absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu či omezení vstupních dodávek apod.).

ANTIVIRUS REŽIM A - KARANTÉNA A NUCENÉ UZAVŘENÍ PROVOZU:

ANTIVIRUS REŽIM B - SOUVISEJÍCÍ HOSPODÁŘSKÉ POTÍŽE

Kdy, kde a jak má zaměstnavatel žádat o příspěvek?

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost od 6. dubna. Za měsíc duben začátkem května.

Žádosti se budou podávat k místě příslušnému pracovišti Úřadu práce. Veškerá komunikace a úkony budou prováděny dálkově prostřednictvím webové aplikace, datových schránek a emailem.

Vyřízení příspěvku bude mít 5 kroků:

 1. Podání žádosti - elektronicky k příslušenému pracovišti Úřadu práce, společně s doložením zřízení bankovního účtu a plnou mocí pro případného zástupce.
 2. Uzavření dohody - dohoda se vygeneruje v aplikaci úřadu práce automaticky vyplněním žádosti. Úřad práce ji následně společně s žádostí zkontroluje. Pokud najde chybu, žádost stornuje, chybu vyznačí a vyzve k novému podání. Bezchybá dohoda bude odeslána datovou schránkou či emailem.
 3. Vyúčtování náhrad mezd - zaměstnavatel provede měsíční vyúčtování a vyplacení mezd. To následně předloží Úřadu práce, a to pro každý režim (viz výše - režim A a B) na samostatném formuláři.
 4. Poskytnutí příspěvku - ÚP před výplatou příspěvku ještě u ČSSZ zkontroluje, jestli jsou zaměstnanci skutečně u zaměstnavatele v pracovním poměru.
 5. Kontrolní činnost a sankce - v průběhu i po skončení programu bude probíhat kontrolní činnost. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Porušení podmínek písemné dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně.

Zatím to vypadá, že Úřad práce a Inspekce práce bude velmi dbát na následnou kontrolu a bude sankcionovat chyby. Je proto nezbytně nutné, aby žádosti byly pečlivě připraveny. Vývoj budeme i nadále sledovat a pravidelně Vás o nových skutečnostech informovat. Jsme připraveni našim klientům s žádostmi o podporu pomoci.

Aktuality MPSV k programu ANTIVIRUS online zde.

3. Prominutí pojistného na sociální zabezpečení (tzv. režim C Antivirus)

Jeda z nejnovějších státních podpor je tzv. režim C Antivirus. Jelikož toto označení není zcela přesné (jedná se o zcela samostatný zákon, který není formálně součástí programu Antivirus), zařadili jsme tuto podporu do samostatné sekce.

Podstatou této podpory je prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), které jsou podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“) povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele.

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.

Prominutí pojistného nelze kombinovat s příspěvkem z programu Antivirus v režimu A či B (zaplacení části náhrad mezd)! Zaměstnavatel splňující podmínky obou forem státní podpory si tak bude muset spočítat, který příspěvek je pro něj výhodnější,

Podmínky prominutí jsou následující.

Stanovení sníženého vyměřovacího základu

Při stanovení svého vyměřovacího základu zaměstnavatel nejprve stanoví jako obvykle úhrn vyměřovacích základů, v němž jsou zahrnuty vyměřovací základy všech zaměstnanců, tj. jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak činných na základě dohod, jednatelů, členů družstev atd. Od tohoto úhrnu pak odečte vyměřovací základy zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dnu měsíce, za který uplatňuje nárok na prominutí pojistného.

Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě výjimky. Nelze si odečíst.

 1. za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020. Činí-li vyměřovací základ zaměstnance v červnu 100 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč.
 2. vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Více informací najdete zde: https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20C 

4. COVID - nájemné - státní příspěvek na nájemné

Cílem programu je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné.

Podpora bude realizována ve formě dotace určené fyzickým osobám – podnikatelům, nebo právnickým osobám, které vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo provozují podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona; užívají provozovnu, která není v jejich vlastnictví, a kterou užívají na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před datem 12. března 2020; a kterým byl v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020; za v Programu specifikovaných podmínek. Podpora bude poskytována do maximální výše 10 mil. Kč.

Způsobilost žadatele o podporu

Způsobilým žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

Podmínky poskytnutí podpory

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou:

Podpora COVID nájemné se poskytuje od vyhlášení výzvy (19.06.2020) nejpozději do 31. prosince 2020.

5. Kompenzační příspěvek pro společníky malých s.r.o.

Za stejných podmínek jako pro OSVČ stát poskytuje příspěvek také společníkům malých s.r.o.  (maximálně 2 společníci, nebo více společníků, kteří jsou členové jedné rodiny). Společník má nárok na příspěvek, pokud činnost společnosti nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

a)nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,

b)karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

c)péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

d)omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo

e)omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Výše příspěvku je 500 Kč denně od 12.03. do 08.06.

Informace k podání žádosti naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

 

6. Odklad splátek úvěrů až na 6 měsíců

Senát v režimu zrychleného jednání schválil návrh úvěrového moratoria. Až na půl roku je možné odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Možnost odložení splátek se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých jste byli k 26. březnu 2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů.

Odklad splátek je umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splácení mohou podle své volby odložit buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nemusí nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží. Splátky zůstanou ve stejné výši. Odklad splátek je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. Během doby odkladu i nadále poběží úrok podle uzavřené smlouvy. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Naopak spotřebitel a OSVČ jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny.

Klient může odkladu v režimu zákonného moratoria využít i tehdy, pokud už předtím uzavřel s bankou dohodu o odložení splátek. V takovém případě si může vybrat variantu, která je pro něj výhodnější. Buď se může rozhodnout zachovat původní dohodu s bankou po celou dobu, na kterou byla uzavřena, nebo může tuto dohodu zachovat jen po část sjednané doby a následně vstoupit do režimu zákonného moratoria.

Podrobné informace naleznete zde.

7. Změny v pravidech nájmu prostor pro podnikání

Parlament ČR chválil zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Podstatou zákona je možnost odkladu splátek nájmu prostor sloužících pro podnikání pro ty podnikatele, kteří jsou postiženi nouzovým stavem a souvisejícími mimořádnými opatřeními.

Ochrana nájemců

Podle zákona pronajímatelé nesmí do 31. 12. 2020 nájem jednostranně ukončit pouze proto, že je nájemce z převážně důvodu plynoucího z mimořádných opatření v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v době od 12. 03. 2020 do 30. 06. 2020. Jinými slovy pronajímatel nebude moci nájemci dát v této době výpověď jen proto, že má nájemce kvůli mimořádným opatřením problémy s řádným placením nájmu spatného od 12. března 30. června. Zákon tak fakticky umožňuje odklad nájemného splatného během krize až do 31. 12. 2020.

Nájemce má zejména povinnost pronajímateli všemi dostupnými prostředky dokázat, že v prodlení s placením nájmu je důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii (opatření vlády, ministerstva zdravotnictví či hygienické stanice), které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného. Nájemci tak budou zejména dokazovat, že museli uzavřít provozovny, že jim výrazně poklesly zakázky apod.

Stejně jako v případě nájmu bytů povinnost zaplatit nájem tímto zákonem není ovlivněna, a nájemné se neodpouští.

Ochrana pronajímatelů

I druhý zákon počítá i s ochranou pronajímatelů, jelikož pamatuje i na situace, kdy nájemce dlužné nájemné (které se stalo splatné v době od 12. 03. 2020 do 30. 06. 2020) nedoplatí ani do zmíněného data 31. 12. 2020, kdy končí tzv. ochranná doba. Pokud taková situace nastane, je pronajímatel oprávněn nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dní. Nájemci si tedy budou muset důkladně pohlídat, aby nejpozději v prosinci 2020 zaplatili veškeré nájemné, které bylo splatné v době trvání mimořádných opatření.

Pronajímatelé navíc mají možnost nejdříve po skončení nouzového stavu požadovat zrušení nájmu, nelze-li po nich spravedlivě požadovat, aby omezení v zákonném rozsahu snášeli. Taková situace nastane zejména tehdy, pokud je pronájem jediným zdrojem příjmu pronajímatele.

Důležité je také upozornit na skutečnost, že pronajímatelé nadále mohou nájem ukončit z jiných důvodů, než z důvodu neplacení nájemného v důsledku dopadů mimořádných opatření na nájemce.

Více informací (včetně druhého zákona týkajícího se nájmu bytů) najdete v našem článku ZDE.

8. Programy COVID I., II., III., Praha

ČMZRB spustila několik programů COVID, v rámci kterého bude podnikatelům poskytovat podporu - úvěry, záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. COVID I, COVID II a COVID Praha již skončil. Do programu COVID III se dá nadále hlásit.

Jakou záruku ČMZRB nabízí?

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance (přehled spolupracujících bank naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/soubor/seznam-spolupracujicich-financnich-instituci-covid-iii/)  za portfolio transakcí konečných příjemců.

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Kompletní podmínky programu naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/soubor/program-covid-iii/

Další informace najdete na stránkách ČMZRB: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

9. Podpora exportérů EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.)

Exportní pojišťovna EGAP spouští příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na pomoc velkým podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží.

Nový produkt definovala pro EGAP zákonem a nařízením vláda a zákonodárci ho ve zrychleném řízení schválili tak, aby záruky mohly české firmy využívat co nejdříve. Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Na pomoc prostřednictvím záruk jsou nařízením vlády již vyčleněny první čtyři miliardy korun. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25% ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent.

Poskytnutí garancí s EGAPem vyřizuje úvěrující banka a nikoli firma. Je to banka, která se prostřednictvím online formuláře obrací na EGAP s žádostí o záruku za pohledávku. Přijímání žádostí o garanci probíhá online tak, aby se minimalizovala chybovost při přepisování formulářů do interního schvalovacího systému.

Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu. Není určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu.

Zároveň pojišťovna EGAP nadále poskytuje pomoc všem exportérům klasickými nástroji exportního úvěrového pojištění, přičemž zkrátila čekací dobu a žádosti o nové pojištění vyřizuje přednostně. O běžné exportní produkty EGAP mohou všichni exportéři nadále žádat online.

Více informací získáte na stránkách EGAP: https://www.egap.cz/cs

 


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close